- ธุรการ

- การเงิน/บัญชี

- ด้านยุทธศาสตร์

- การตลาด

- การบริหารงานบุคคล

- การจัดซื้อจัดจ้าง

- พาหนะขนส่ง