คณะกรรมการอำนวยการบริหาร
ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ


คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
พันเอก(พิเศษ)ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหาร ภตช.
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
น.อ. บัญชา รัตนาภรณ์
คณะกรรมการอำนวยการ ภตช.
นายกิตติ  ชูติกมลธรรม
คณะกรรมการอำนวยการ ภตช.


คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คล๊ิกเพื่ออ่านประวัติ
นางสาวภคอร จันทรคณา
คณะกรรมการอำนวยการ ภตช.
นายมหัศจักร โสดี
คณะกรรมการอำนวยการ ภตช.
     
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
นายนักบุญ อรรคบุตร กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ภตช.