สำนักข่าวต่อต้านคอร์รัปชั่น (AC News)

 

คณะที่ปรึกษา


คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

พล.ร.ต. อุดม ศรีถวัลย์
ประธานที่ปรึกษา AC News


พล.ต. กำธร โรจนวิธาน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ AC News


คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

ดร. ทินโน ขวัญดี
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ AC News


นายวัฒวุฒิ ศรีบุรินทร์
ที่ปรึกษากฎหมาย AC News

คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

นางสาวภคอร จันทรคณา
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร AC News


พ.ต.ท. รุจน์พงศ์ กลมเกลียว
ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ AC News

 

คณะผู้บริหาร

     
     
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

นายปวิช ปิยภคพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักข่าว /
บรรณาธิการ บริหารหนังสือพิมพ์

น.อ. บัญชา รัตนาภรณ์
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ AC News

 

คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
นายนักบุญ อรรคบุตร
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสืบสวน
ติดตามการทุจริต AC News


นายมหัสจักร โสดี
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต AC News