คณะตรวจสอบการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐคณะทำงาน
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
หัวหน้าคณะทำงาน

คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
นายมหัศจักร โสดี
คณะทำงาน
นายอธิวัฒน์ บุญชาติ
คณะทำงาน
นายนักบุญ อรรคบุตร
คณะทำงาน และเลขานุการ


คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

 

คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

พล.อ. สำเริง พินกลาง
ที่ปรึกษาคณะทำงาน

นายภาส ภาสสัทธา
ที่ปรึกษาคณะทำงาน

พ.อ.(พิเศษ) ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
ที่ปรึกษาคณะทำงาน
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

นายสุวิทย์ สุบงกฏ
ที่ปรึกษาคณะทำงาน

ดร. พะนารถ ตามประทีป
ที่ปรึกษาคณะทำงาน

ผศ. ดร. วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์
ที่ปรึกษาคณะทำงาน