คณะกรรมาธิการตรวจสอบและติดตามการเก็บภาษีคณะกรรมาธิการ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

ดร. พะนารถ ตามประทีป
ประธานคณะกรรมาธิการ

คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
นายกิตติ ชูติกลมธรรม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1
พ.ต.ท. ปราชญาณ จิเนราวัต
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 2
พ.ท. รัฐเขต แจ้งจำรัส
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

นายจิรวุฒิ ทองสาลี
กรรมาธิการ

นางสาวณัฐธยาน์ สมชนะ
กรรมาธิการ


คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
นายอธิวัฒน์ บุญชาติ
กรรมาธิการ และโฆษก
นายนักบุญ อรรคบุตร
กรรมาธิการ และเลขานุการ
นางสาวสุขธัญญาพัชร์ เศวตพัชรกูล
กรรมาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

พล.อ. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

พล.ท. ปรเมษฐ์ ป้อมนาค
รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ผศ. ดร. วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์
รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

พ.ต.อ. สุพจน์ พูลเกิด
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

นายดิชศ์ฐพณ ตั้งสิทธิเกษม
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ทพญ. ยลรัศมี ธนไพศาลกิจ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

นางอาภาศิริ เนียมกร
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

นายอรุณ พรมลี
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

นายสกล ทวี
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ