รายนามผู้ริเริ่มก่อตั้ง
ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ
พล.อ.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

นางสาวภคอร จันทรคณา


นายนักบุญ อรรคบุตร

นายปรีชา จิตรสิงห์

ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

นายสำเร็จ แก้วกระจ่าง

นายสุชิน บุญเพ็ญ

ศ.ดร.โจเซฟ เคดารี่


คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

นายสุรพงศ์ จีระพันธ์

นายปรีดา วรินทรเวช

นายวิเชียร ไพจิตรกาญจนกุล