คณะกรรมการบริหารภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติคลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

พลเอก สำเริง   พินกลาง
ประธานคณะกรรมการ ภตช.

     
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
พันเอก(พิเศษ)ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
รองประธานคณะกรรมการ ภตช. คนที่ 1

ดร.พะนารถ ตามประทีป
รองประธานคณะกรรมการ ภตช. คนที่ 2

คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

นาวาเอก(พิเศษ) วินัย เสวกวิ
กรรมการ ภตช.

ดร.ธนารัชต์    สมคเณ
กรรมการ ภตช.

นายสุชิน บุญเพ็ญ
กรรมการ ภตช.
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ

นายบรรยง อัมพรตระกูล
กรรมการ ภตช.

นายประพัฒธ์โชต ธนวรศาสตร์
กรรมการ ภตช.คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
     
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
น.อ.บัญชา รัตนาภรณ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ภตช. คนที่ 1
นางสาวภคอร จันทรคณา
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ภตช. คนที่ 2
นายกิตติ   ชูติกมลธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ภตช.
คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติ
คล๊ิกเพื่ออ่านประวัติ
นายนักบุญ อรรคบุตร
กรรมการและโฆษกคณะกรรมการ ภตช
นายมหัศจักร โสดี
กรรมการและรองโฆษก ภตช.