มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอร์ฟ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 14.59 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
โดยมีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น , นางนัยนา ชีวานันท์ กรรมการจัดการแข่งขันฯ,
นางสาวภคอร จันทรคณา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม(สวส)
พร้อมคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดังกล่าวแด่ใต้ละอองพระบาท