ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) นำโดย
พลเอก สำเริง พินกลาง ประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ และ คณะฯ
เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.)
โดยมี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม
และ คณะนายทหารจากทุกเหล่าทัพ เข้าร่วมหารือ