วันที่ 11 เมษายน 2560 ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช)
และ มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(มตช)
จัดพิธีลดน้ำดำหัว พระพุทธรูป และ ผู้ใหญ่ ตามประเพณีไทย โดยมีผู้ใหญ่ 2 ท่าน คือ
พลเอก สำเริง พินกลาง ประธาน ภตช และ ท่านเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ประธาน มตช
รับลดน้ำดำหัวและให้พรในวันสงกรานต์ปีนี้ 2560