ประวัติ นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์

  

          
    เกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2506
 
ประการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
ประวัติการทำงาน

- ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
- กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
- กรรมการบริหารสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7
- กรรมการสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
- ประธานที่ปรึกษาชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องที่สามัคคี จังหวัดราชบุรี
- กำนันตำบลท่าราบพ.ศ. 2538-49
- กำนันยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ)พ.ศ. 2541
- สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีพ.ศ. 2549
 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
-มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
-ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )