ประวัติ นายคมเทพ ประภายนต์

  

 
ประการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณทิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อบรมการเมืองและสังคมในระบอบประชาธิปไตยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ