ประวัติ นายมหัศจักร    โสดี

  

          
    วันเดือนปีเกิด 13 เมษายน พ.ศ.2510
    ที่อยู่ปัจจุบัน 5005/167 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-644 1313, 02-245 8201,086-324 2287
 
ประการศึกษา

-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-attending advanced language arts dede country public schools Miami Florida U.S.A.
-Miami community college Florida U.S.A
-นักธรรมเอก
-เปรียญธรรมสามประโยค

 
ประวัติการทำงานด้านการศึกษาและสังคม

-นักวิชาการอิสระ NGO นักเคลื่อนไหวภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
-วิทยากรฝึกอบรมด้านการศึกษา การพัฒนาบุคคลากร การตลาด การบริหารจัดการ จิตวิทยาและพฤติกรรมแก่สถานศึกษา สถานพินิจ เรือนจำ บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและอื่นๆ
-กรรมการสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-กรรมการอำนวยการและรองโฆษกภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นแห่งชาติ
 
ประวัติด้านการเมือง
- พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) สำนักนายกรัฐมตรี
- พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา
ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
- พ.ศ 2557-ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.