ประวัติ นางสาวเนตินาฎ ยวงสะอาด

  

          
    เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม 2510 อายุ 48 ปีี
 
ประการศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตสภา เป็นเนติบัณฑิตไทย รุ่น 59

 
ประวัติการทำงาน

- 2528-ปัจจุบัน ทนายความ
- ที่ปรึกษา บริษัท พับบลิคลอว์ จำกัด
- หัวหน้าสำนักงาน บริษัท เดอะเบส ลีกัลป์ จำกัด
- ทนายความ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
- ทนายความ ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาค
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์ ประชาบดี ( OSCC)
- ทนายความ กระทรวงยุติธรรม