ประวัติ นางสาวสุขธัญญาพัชร์ เศวตพัชรกูล

  

          
    เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2518
 
ประการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะการจัดการ เอกบริหารงานบุคคล สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

 
ประวัติการทำงาน

- ปัจจุบัน CEO บริษัท กู๊ดท๊อปอัพ จำกัด(มหาชน)
- ธุรกิจส่วนตัว
- ฝ่ายระบบ OPD Crad โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
-ฝ่ายบุคคล บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง