ประวัติ นายสุวิทย์ สุบงกฎ

  

          
      เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2498
 
ประการศึกษา

- ปริญญาตรี ศศบ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 57
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ ร่นที่ 41
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 44
 
ประวัติการทำงาน

- ปลัดอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ผู้ช่วยจ่าจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ
- ผู้ช่วยผู้ตรวจการจังหวัดร้อยเอ็ด
- เจ้าพนักงานปกครอง กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง
- ปลัดอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ส่วนบริหารงานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กรมการปกครอง
- หัวหน้าฝ่ายข่าว ส่วนปฏิบัติการข่าว กรมการปกครอง
- หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และส่งเสริมวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
- นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
- นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
- ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ - ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย