ประวัติ พลเรือตรี อุดม ศรีถวัลย์

  

          
       เกิดวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๙
 
ประการศึกษา

ระดับประถมศึกษา
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.โนนสัง พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๗
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก อ.โนนสัง พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๑๙
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พ.ศ.๒๕๒๐
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง พ.ศ.๒๕๒๑
ระดับมัธยมศึกษา
ม.๑ – ๖ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๘ ( เว้น ปี ๒๕๒๗ )
ระดับอุดมศึกษา
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ รุ่นที่ ๒๗ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ศ.๒๕๒๗
- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕๒๙
- โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ วุฒิการศึกษาปริญญาบัตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิศกรรมไฟฟ้า (วทบ.(ทร.))
การศึกษาเพิ่มเติมตามแนวทางการรับราชการ
- โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน พ.ศ.๒๕๓๙ (เทียบเท่าหลักสูตรชั้นนายพันทหารบก)
- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๔๔
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๐ พ.ศ.๒๕๕๑

การศึกษาหลักสูตรพิเศษ
- หลักสูตร Protective Operation Seminar : Washington D.C , U.S.A ๒๕๔๒
- หลักสูตร Protective Operation Course : U.S.A ๒๕๔๔
- หลักสูตร Protective Intelligence Course : U.S.A ๒๕๔๔ - หลักสูตร Counter Assault Team : Washington D.C ,
U.S.A ๒๕๔๗
-หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ Vancouver Canada ๒๕๔๗
- หลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ สถาบัน International Law enforcement USA (Iriea)
สหรัฐอเมริกาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๙
- หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยด้านวัตถุระเบิด (LED) USA ๒๕๔๙
- สำเร็จศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒

 
การฝึกและการดูงาน ใน ต่างประเทศ

- ฝึกการเดินเรือและ ศึกษาภูมิศาสตร์ต่างประเทศ,ศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีชนท้องถิ่นที่ประเทศอินเดีย,
ศรีลังกา,บรูไน,มาเลเซีย,สิงคโปร์,ฟิลปปินส์, อินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๓
- ดูงานด้านการรักษาความปลอดภัยและเยยมสถานทูตไทย ในประเทศ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ,เยอรมัน และฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๔๒ และ สหรัฐอเมริกา(รอบ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
- ประชุมเตรียมการและวางแผนรับเสด็จร่วมกับรัฐบาลลาว ประเทศลาว พ.ศ.๒๕๔๓
- ประชุม เตรียมการและวางแผนรับเสด็จร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว และ โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.๒๕๔๙
- ประชุมเตรียมการและวางแผนรับเสด็จร่วมกับรับบาลโปแลนด์ ณ กรุงวอซอ และ เมือง กระแดงประเทศโปแลนด์ พร้อมกับศึกษาภูมิประเทศ เมืองมิวนิค เมืองแฟรงเฟิด ประเทศ เยอรมัน พ.ศ.๒๕๕๑
- ทัศนศึกษาและดูงาน ร่วมกับวิทยาลัยการทัพเรือ ณ ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี เชค และ เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๒
- ประชุมเตรียมการและวางแผนรับเสด็จร่วมกับรับบาลเวียดนาม พ.ศ.๒๕๕๓
- ประชุมเตรียมการและวางแผนรับเสด็จร่วมกับรัฐบาลสหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ณ กรุงเจนีวา พ.ศ.๒๕๕๔
- ประชุมเตรียมการและวางแผนรับเสด็จร่วมกับรัฐบาลรัสเซีย ณ กรุงมอสโก พ.ศ.๒๕๕๕
- ประชุมเตรียมการและวางแผนรับเสด็จร่วมกับรัฐบาลเกาหล ณ กรุงโซลพ.ศ.๒๕๕๖
 
 
ประวัติการทำงาน
      
 - พ.ศ. ๒๕๓๔ สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือ รับพระราชทานยศเป็น “ว่าที่เรือตรี” ใน ตำแหน่ง นายทหารสื่อสาร เรือหลวงลิ่วลม กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
- พ.ศ. ๒๕๓๕ รับพระราชทานยศเป็น “เรือโท” และรับราชการในตำแหน่ง นายทหารปกครอง โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- พ.ศ. ๒๕๓๘ รับพระราชทานยศเป็น “เรือเอก” และได้ ย้ายจากกองทัพเรือ ไปรับราชการใน ตำแหน่งราชองครักษ์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา
- พ.ศ. ๒๕๔๐ รับพระราชทานยศเป็น “นาวาตรี” ตำแหน่งราชองครักษ์ประจำ
- พ.ศ. ๒๕๔๓ รับพระราชทานยศเป็น “นาวาโท” ตำแหน่งราชองครักษ์ประจำ
- พ.ศ. ๒๕๔๖ รับพระราชทานยศเป็น “นาวาเอก” ตำแหน่งราชองครักษ์ประจำ
- พ.ศ. ๒๕๔๙ รับพระราชทานยศเป็น “นาวาเอกพิเศษ” ตำแหน่งราชองครักษ์ประจำ
- พ.ศ. ๒๕๕๖ รับพระราชทานยศเป็น “พลเรือตรี” ตำแหน่งราชองครักษ์ประจำ
- ตำแหน่งปัจจุบัน ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ปฐมาภรณ์มงกุฎไทย ( สายสะพายเส้น ๑ ) รับพระราชทานทานเมื่อ ๘ ธ.ค.๒๕๕๓
- ปฐมาภรณ์ช้างเผอก ( สายสะพายเส้น ๒) รับพระราชทานทานเมื่อ ๕ ธ.ค.๒๕๕๖