ประวัติ ผศ. วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์
(รองประธานคณะอนุกรรมาธิการการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯและหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่นภาครัฐ (สปช.))

  

เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2494
 
ประวัติการศึกษา
      
-ปริญญาเอก สาขา Human Behavior จาก USIU San Diego,USA.
-ปริญญาโท สาขา Human Behavior จาก USIU San Diego,USA. เกียรตินิยมทางการศึกษาผู้ได้รับ
เกรด 4.00 ของสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษา แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ( PDK PHI DELTA KAPPA International )
- ปริญญาตรี คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ประวัติการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ราชการและงานเพื่อสังคมประเทศชาติ

- เลขานุการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สมาชิกเกียรติยศรับเชิญ แห่งสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษา ผู้ได้รับเกรด 4.00 แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
( PDK PHI DELTA KAPPA International )
- ผู้เข้าถวายฎีกา เพื่อขอบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำรงสถานะเป็น มหาวิทยาลัยในระบบ
โดยไม่ออกนอกระบบเช่นมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อให้คงซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐที่มีการเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย
อัตราคงเดิม และไม่ปรับอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม สูงขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบอื่น
จนปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น มหาวิทยาลัยแห่งเดียวของรัฐที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ ให้ประชาชน
ทุกระดับ และจากทุก ภูมิภาคได้สามารถเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในอัตราค่าหน่วยกิจที่ถูกที่สุดของประเทศไทยใน
ระดับ ปริญญาตรี
- ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นรัฐสภา
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำยุทธศาสตร์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงาน ปปช.
- ที่ปรึกษา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการการทรวงยุติธรรม
- ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- เลขานุการ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
- ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศ
- ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สมาพันธ์ฟุตบอลโลก (FIFA)
- ที่ปรึกษานายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รหัส 141 – 00001
- ผู้จัดรายการวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ รายการ สื่อรัฐสภา
- ผู้จัดรายการโทรทัศน์ ช่องสุวรรณภูมิ และช่อง 13 สยามไทย
- ผู้ผลิตรายการ “สัญญาประชาคม” เผยแพร่ผลงานทั้ง 11 ด้าน ของ คสช. ทางช่อง ททบ.5 และ TGN

 

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

-หนังสือ จิตวิทยาทั่วไป General Psychologyและได้รับรางวัลตำราดีเด่นของมหาวยิทยาลัยรามคำแหง หนังสือ จิตวิทยาอุตสาหกรรม Industrial Psychology
- หนังสือ จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล Differential Psychology
- หนังสือ อาชญาจิตวิทยา Criminal Psychology
งานวิจัย เรื่อง การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สื่อการสอน เปรียบเทียบ กับไม่ใช้สื่อการสอน ในวิชาคณิตศาสตร์
งานวิจัย เรื่อง ความกตัญญูกตเวที ในการตอบแทนพระคุณผู้อุปการะเลี้ยงดูของหญิงในสถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับพนักงานขายสินค้าห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร