ประวัติ ร.ต.อ. ศ.ดร.วรเดชจันทรศร

  

 
 
ประวัติการศึกษา
      
• ปริญญาเอก Public Administration New York University,USA
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
 
ประวัติการทำงาน

- ปี :พ.ศ.2556 กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 60
(สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ชินวัตร)ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ
- ปี :พ.ศ.2556 กรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 60
(สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ชินวัตร)ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ
- ปี :พ.ศ.2556 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งใน
คณะรัฐมนตรีชุดปี 60 (สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ชินวัตร)ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ
- ปี :พ.ศ.2555 กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 60
(สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ชินวัตร)ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ
- ปี :พ.ศ.2555 กรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 60
(สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ชินวัตร)ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ
- ปี :พ.ศ.2555 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่ง
ในคณะรัฐมนตรีชุดปี 60 (สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ชินวัตร)ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ
- ปี :พ.ศ.2554 กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 , 60
(สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ,สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ชินวัตร)ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ เลขาธิการสมาคม
นักวิจัย มหาวิทยาลัยไทย
- ปี :พ.ศ.2554 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯผู้บริหารระดับสูงธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 , 60 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ,สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ชินวัตร)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ เลขาธิการสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย
- ปี :พ.ศ.2550 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak University) ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 56
(สมัยนายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์จุลานนท์)ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ
- ปี :พ.ศ.2546 กรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 54
(สมัยนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร)ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ
- ปี :พ.ศ.2545 กรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 54
(สมัยนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร)ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆไม่ระบุปี
- ไม่ระบุปี : เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 54
(สมัยนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร)ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆไม่ระบุปี
- ไม่ระบุปี : เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 54
(สมัยนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร)