ประวัติ ศ.นพ.ยงยุทธ   วัชรดุลย์

  

 
 
ประวัติการศึกษา
      
- Doktor der Medizin, FreieUniversitaet Berlin, Germany
- FacharztfuerOrthopaedie, Orthopaedics, ArzteKammer, Berlin Germany
- Sportarzt, Sport medicine, Deutsche Sportaezter Bund EV, Germany
- แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 
 
วุฒิบัตร

-- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้หรือความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์แพทยสภา
- ว.ป.อ. สาขาการทหาร/ความมั่นคงแห่งชาติ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม