ประวัติ นายพะนารถ ตามประทีป

  เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2499
 
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครู จันทรเกษม
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยปทุมธานี
- ปริญญาเอก การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย โอเอสแอลยู-ยูเอสเอ
 
 
ประวัติการทำงาน

- รับราชการทหาร ท.บ.
- ปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์