ประวัติ พันเอก ธนศักดิ์  มิตรภานนท์

  เกิดวันที่  3 พฤศจิกายน 2506
 
ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 23
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 34
 
 
ประวัติด้านรับราชการ

- 5 พ.ค.2559 - ปัจจุบัน นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
- 7เม.ย.2556 - 4 พ.ค.2559 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1
     (พื้นที่รับผิดชอบ จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย์ จ.อุบลราชธานี )
- 7ต.ค.2555 - 6 เม.ย.2556 เสนาธิการ กองพลทหารราบที่ 6 กองทัพภาคที่ 2
- 9ต.ค.2553 - 6 ต.ค. 2555 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจการกรมทหารพรานที่ 23 (กรณีขัดแย้งปราสาทพระวิหาร)

 
ประวัติด้านงานการเมือง
- 1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- 7 ต.ต. 2557 - 6 ก.ย.2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- 15 พ.ย.2555 - 21 เม.ย.2557 ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นด้านการคมนาคม
คณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา
 
ประวัติด้านงานการเมืองภาคประชาชน
- 1 ม.ค.2558 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ คนที่ 1
- 18 มิ.ย.2558 - ปัจจุบัน รองประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น คนที่ 1
- 1 ม.ค.2554 - 31 ธ.ค.2557 รองเลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ คนที่ 1
 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- เบญจมภรณ์มงกุฏไทย(บ.ม.)
- เบญจมภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
- จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.)
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
- ตติตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)
- ตติตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.)
- ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)