ประวัติ ดร. มงคล นาฏกระสูตร

  

 
ประวัติส่วนตัว

- เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2509
- ภูมิลำเนา 88 หมู่7 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี พธ.บ (สังคมวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
-ปริญญาโท M.A. (Sociology) Second Class from University of Pune
-ปริญญาเอก PH.D. (Sociology) from University of Pune นักธรรมเอก เปรียญธรรม 7 ประโยค
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระยะสั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ประกาศนียบัตรหลักสูตรการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม
- การอบรมการจัดทำSwot Analysis ของกระทรวงศึกษาธิการ
- อบรมการทำวิจัยเบื้องต้น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อบรมการทำ E-Learning ที่ University Technology of Sydney in Australia
- สัมมนา Academic Symposium ณ University of Missourri St. Louis USA
- สัมมนาการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาเอก ณ University Technology of Sydney in Australia
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งกรงโซล เกาหลีใต้
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
   
ประวัติการทำงาน

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย ประจำกระทรวงศึกษาธิการ
- เจ้าหน้าที่ประจำสำนักพัฒนาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ของกระทรวงศึกษาธิการ
- กรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการจัดงานมหกรรมศึกษาแห่งชาติ ปี 2000 ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543
- อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
- คณะกรรมการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์
- ประธานหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยทักษิณ
- วิทยากรพิเศษ อบรมเรื่อง Asian Study ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  
งานด้านวิชาการ
 
- งานวิจัยเรื่อง “ สภาวะของศีลธรรมของเยาวชน ” กรณีศึกษา จ.เชียงใหม่
- งานวิจัยเรื่อง “ สภาพของศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ” กรณีศึกษา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา “ ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ”
- เขียนบทความทางวิชาการในสื่อมวลชน เช่น ไทยโพสต์ ข่าวสด ผู้จัดการ บ้านเมือง ฯลฯ - หนังสือเรื่องมรดกปัญญา
- หนังสือทฤษฎีทางสังคมวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน
 
- อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- รองประธานสภาคณาจารย์
- ผู้ชำนาญการประจำ สมาชิกสภาปฏิรูป ในคณะกรรมาธิการ ด้านการศึกษา