ประวัติ นายอธิวัฒน์ บุญชาติ

  

ประวัติส่วนตัว

เกิด 24 ธันวาคม 2515 อายุ 40 ปี เดิมเป็น อำเภอเมืองสุรินทร์ ชาวจังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตร นายเอียง บุญชาติ (เสียแล้ว)
ต้นตระกูลเลี้ยงช้างเป็นอาชีพ และ นางสวน บุญชาติ(แจ่มใส) หลังจากบิดาเสียชีวิต ก็เข้ากรุงเทพมหานคร มาพำนักอยู่ที่
วัดอินทราราม,วัดเสมียนนารี วัดดุสิตตาราม,วัดสระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี,วัดเกร็ดโฮ่ จ.ภูเก็ต ช่วงอายุ 12-30 ปี
เป็นเด็กวัด บวชเณรที่วัดบ้านสมบัติเจริญ จ.นครราชสีมา ตอนอายุ 13-14 ปี ,บวชพระที่วัดโพธิ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
เรียนจบนักธรรมชั้น ตรี-โท ณ วัดบ้านยาง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
เบอร์ติดต่อ : โทร. 080- 840- 1140 Email : athiwat_nacn@hotmail.com
สถานภาพ : โสด

ประวัติการศึกษา
1.ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น พปป.5 (รุ่นเดียวกับ นายจตุพร พรหมพันธุ์)
รุ่นไล่ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
(1 มิถุนายน 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2550)
2.กำลังศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รอบสอง
( 1 พฤศจิกายน 2541 ถึง ปัจจุบัน) สะดุดเนื่องจากตรวจสอบทุจริตการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ประจำ รังสรรค์ แสงสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง,มีเหตุการต่อต้านการนำมหาวิทยาลัยรามคำแหงออกนอกระบบ
3.ระดับ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
( 1 มิถุนายน 2540 – 20 กุมภาพันธ์ 2541) ชุมนุมขับไล่อธิการบดีเนื่องจากทุจริต จึงมีเหตุต้อง หยุดเรียน
4.ระดับ ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รอบแรก (ปี พ.ศ.2535) เกิดเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ
จึงมีเหตุต้องหยุดเรียน เรียนรุ่นเดียวกับ นายจตุพร พรหมพันธ์ , นายวัชระ เพชรทอง ,นายไทกร พลสุวรรณ, นายอารีย์ ไกรนรา
,นายสาธิต ปิตุเตชะ, นายศิริวัตร ไกรสินธุ์
5.ระดับเทียบเท่ามัธยมตอนปลาย โรงเรียนเหล่าขนส่งทหารอากาศ ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
(15 พฤษภาคม 2537 ถึง 14 พฤษภาคม 2538)
6.ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต
(ปี พ.ศ.2542 – พ.ศ.2546 )
7.ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโครกกรวด จ.สุรินทร์
(ปี พ.ศ.2542 – พ.ศ.2546 )
ประวัติงานด้านการเมือง
1. กรรมการคณะทำงานด้านสารัตถะ คณะอนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) สำนักนายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 26 กรกฏาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน)
2.โฆษก พรรคความหวังใหม่
(2 มิถุนายน 2554 ถึง ปัจจุบัน)
3.สมัครรับเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดบุรีรัมย์ ใน นามพรรคความหวังใหม่
(3 กรกฏาคม 2554 ได้คะแนน - คะแนน)
4. สมาชิกพรรคประชาธิปปัตย์
(22 ตุลาคม 2552 – 2 มิถุนายน 2554)
5.สมัครรับเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ ใน นามพรรคประชาชาติไทย
(11 มกราคม 2552 ได้คะแนน 12,014 คะแนน)
6. สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ ใน นามพรรคประชาชาติไทย
(23 ธันวาคม 2550 ได้คะแนน 30,000 คะแนน)
7.หัวหน้าพรรคประชาชาติไทย รับเลือกตั้งหัวหน้าพรรค 2 สมัย
( 20 กุมภาพันธ์ 2548 ถึง 6 ตุลาคม 2552 )
8.คณะทำงาน ของ ฯพณฯ พลตรี สนั่น ขจรประสาท ประธานที่ปรึกษาพรรคมหาชน
( 2 พฤศจิกายน 2548 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2549 )
9.สมาชิกพรรคชาติพัฒนา
(11 มิถุนายน 2546 – 1 พฤศจิกายน 2547)
10.สมาชิกพรรคประชาธิปปัตย์
(11 มกราคม 2543 – 10 มิถุนายน 2546)
11.สมาชิกพรรคประชากรไทย
(15 มีนาคม 2542 – 10 มกราคม 2543)
ประวัติด้านงานนิติบัญญัติ
1.ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(1 ตุลาคม 2549 ถึง 19 ธันวาคม 2550)
2.อนุกรรมาธิการติดตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
( 10 มกราคม 2550 ถึง 19 ธันวาคม 2550)

ประวัติงานด้านสังคม

1.แกนนำองค์กรพิทักษ์สยาม เรียกร้องการแช่แข็งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555
2.แกนนำต้านโรงงานถ่านหิน โรงไฟฟ้าถ่านหิน ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2555
3.แกนนำทวงคืนผืนแผ่นดินไทย ก่อตั้งชุมชน หมู่บ้านสันปันน้ำ ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2553
4.แกนนำทวงคืนประสาทพระวิหาร ปี พ.ศ. 2552
5.แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ต่อต้านรัฐบาลหุ่นเชิด ของ นายสมัคร สุนทรเวช และ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
ปี พ.ศ.2549 ถึง ปี พ.ศ.2552
6.แนวร่วมพันธมิตร เคลื่อนไหวเรียกร้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปี พ.ศ.2550
7.แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เคลื่อนไหวสนับสนุนการลงประชามติ รัฐธรรมนูญ ปี 2550 ฉบับ คมช.
8.แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สนับสนุน ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรี
ในช่วงสถานการณ์ กลุ่มแนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการ(นปก.) ชุมนุมหน้าบ้านประธานองค์มนตรี ปี พ.ศ.2550
9.แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ประท้วงหน้าสถานทูตสิงคโปร์ กรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวที่ประเทศสิงคโปร์ ในนามนายกรัฐมนตรี หลังจากถูกปฏิวัติแล้ว ปี พ.ศ.2549
10.แกนนำกลุ่มอีสานกู้ชาติ กรณี เคลื่อนไหวยุบพรรคไทยรักไทย ปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2550
11.แกนนำไล่อดีต 3 กกต. ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ ปี พ.ศ.2548
12.แกนนำต้านการสร้างบ่อบำบัดขยะ อาธิ กรุงเทพมหานคร นครปฐม สระบุรี พ.ศ.2550
13.แกนนำและโฆษก สหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติ เคลื่อนไหวคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ พ.ศ.2542, 2546,2548,2549
14.แกนนำสภาประชาชน 4 ภาค เรียกร้องให้รัฐบาลในเรื่องที่ดินทำกิน พ.ศ.2547
15.แกนนำเคลื่อนไหวร่วมกับ สหภาพรัฐวิสาหกิจ ในการเรียกร้องในการไม่ให้รัฐบาลนำรัฐวิสาหกิจแปรรูปเข้าตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2546
16.แกนนำเครือข่ายชาวนาเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคาข้าวที่ กิโลละ 10 บาท จากรัฐบาล นายชวน หลีกภัย
17.แกนนำเรียกร้อง ราคาปาร์ม ราคายาง ราคาสวนมะพร้าว ปี พ.ศ.2545
18.แกนนำเรียกร้องผู้ที่รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราศีไศล , เขื่อนเชียวหลาน ,เขื่อนลำตะคลอง,เขื่อนลำปะทาว ปี พ.ศ.2544
19.แกนนำต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก หินกรูด ช่วง ปี พ.ศ. 2543
20.แกนนำเกษตรกร สมัชชาคนจน เรียกร้องการรับประกันราคาสินค้าเกษตร อาธิ อ้อย,ข้าว,มันสำปะหลัง ปี พ.ศ.2542
21.แนวร่วมในการขับไล่ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ช่วง พ.ศ.2540
22.แนวร่วมเคลื่อนไหวสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ 2540
23.แนวร่วม นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในนาม สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) ช่วงเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ
พ.ศ.2535 ในการต่อ รสช. ร่วมกับ พลตรีจำลอง ศรีเมือง
24. แกนนำต่อต้านการสร้างเหมืองแร่แทนทารัม (15 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน 2529 )
ประวัติการรับราชการ

1.ลาออกจากราชการ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาเกษียณอายุราชการ
(1 ตุลาคม 2540)
2.ช่วยราชการหน้าห้องรองผู้บัญชาการทหารอากาศ(พลอากาศเอก ธำรงค์ เจริญรัตต์)
( 1 พฤษภาคม 2540 ถึง 30 กันยายน 2540)
3.ช่วยราชการหน้าห้องผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ(พลอากาศเอก ธำรงค์ เจริญรัตต์)
( 1 ตุลาคม 2539 ถึง 30 เมษายน 2540)
4. ช่วยราชการหน้าห้องผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(พลอากาศโท ธำรงค์ เจริญรัตต์)
( 16 กรกฏาคม 2538 ถึง 30 กันยายน 2539)
5. บรรจุเข้ารับราชการ ยศ จ่าอากาศตรี กองพันทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ กองทัพอากาศ
( 1 มิถุนายน 2538 ถึง 15 กรกฏาคม 2538)

 

ประวัติการทำงาน
 
1.รับเหมาก่อสร้างงานตกแต่งภายใน
( 1 มีนาคม 2540 ถึง ปัจจุบัน)
2.ผู้ดำเนินรายการ บริษัท เสียงประชาชนไทย จำกัด ทางช่อง 13 สยามไท
( 1 มีนาคม 2553 ถึง 30 มีนาคม 2556)
3.ผู้ดำเนินรายการ ทางช่อง สุวรรณภูมิ
(1 มีนาคม 2552 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553)
4.ผู้ดำเนินรายการ ทางช่อง ASTV 5
(1 กันยายน 2551 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2552)
5.ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยเจริญ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
(1 กันยายน 2546 ถึง 30 สิงหาคม 2548)
6.ฝ่ายขายอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัท ศุภกานนท์วิศวกรรม จำกัด
(1 พฤศจิกายน 2544 ถึง 30 สิงหาคม 2546)
7.เจ้าของร้านฮอทไอศกรีม จำหน่ายปลีก/ส่ง อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี