ประวัติ นาวาเอก บัญชา รัตนาภรณ์

  

ประวัติส่วนตัว

สถานภาพ : สมรส มีบุตร 2 คน คือ น.ส.ศิริอร รัตนาภรณ์ และ น.ส.บุณฑริก รัตนาภรณ์
ที่อยู่ : 337 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประวัติการศึกษา
1.จบมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร 22 กุมภาพันธ์ 2515
2.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 11 มีนาคม 2517
3.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูจันทรเกษม 10 มีนาคม 2521
4.คุรุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารโรงเรียน วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 3 ธันวาคม 2529
5.หลักสูตรการรักษาความมั่นคงภายใน ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รุ่น ทร. 2-2-1/32
6.หลักสูตรชั้นนายเรือ นาวิกโยธิน รุ่น 22 โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
7.หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน รุ่น 14 โรงเรียนกิจการพลเรือน กองวิทยาการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
8.หลักสูตรทั่วไป โรงเรียนนายทหารชั้นต้น สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
9.หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่น 35 โรงเรียนนายทหารอาวุโส สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

ประวัติการรับราชการ

1.เข้าเป็นทหารกองประจำการ เครื่องหมาย ท.อ. 2521/2 กท.1227 เหล่า ทหารสารวัตร สังกัด สำนักงานผู้บังคับ
2.ทหารอากาศดอนเมือง กองทัพอากาศ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2521
3.บรรจุเข้ารับราชการเป็นประจำแผนกหลักสูตรและการสอน กองการศึกษา กองบังคับการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ยศ ว่าที่เรือตรี
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2531
4.ประจำแผนกควบคุม กองการศึกษา กองบังคับการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ยศ นาวาตรี
เมื่อ 1 ตุลาคม 2538
5.นายธงเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ยศนาวาตรี
เมื่อ 1 ตุลาคม 2539
6.หัวหน้าแผนกหลักสูตรและการสอน กองการศึกษา กองบังคับการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ยศนาวาโท
เมื่อ 1 ตุลาคม 2543
7.หัวหน้าแผนกแผน กองการศึกษา กองบังคับการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ยศนาวาโท
เมื่อ 1 ตุลาคม 2544 (ออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2547)
8.ได้รับโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ เป็น นาวาเอก ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2547
9.เป็นนายทหารนอกราชการ สังกัด กรมพลทหารเรือ กองทัพเรือ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
1.จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
2.ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
3.ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
4.เหรียญกาชาดสมมนาคุณชั้นที่ 3