ประวัติ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์
เกิด 6 กรกฎาคม พ.ศ.2479
สถานที่พำนัก 31 ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 271-3009 โทรสาร 271-3009

การศึกษา

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อย จปร.
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 30)

การรับราชการ
- เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
งานด้านการเมือง
-รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 2522, 2523
-สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2534
-สมาชิกวุฒิสภา 2535 -สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549 – พ.ศ.2551
-รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549 – พ.ศ.2551
งานด้านสังคม
-นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
-ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม
-ประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์          

   
-ม.ป.ช.,
-ม.ว.ม.
-ท.จ.

สถานที่พำนัก

31 ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 271-3009 โทรสาร 271-3009