ประวัติ นาย จิรวุฒิ ทองสาลี


  

ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน
              เลขที่ 42 ซอยอุดมเกียรติ ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310

วัน เดือน ปีเกิด
              2 กุมภาพันธ์ 2507 อายุ 51 ปี
ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

ตั้งแต่

ถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สาธิต มศว.ปทุมวัน

 วิทย์

2518

2525

ปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเงินการธนาคาร

2525

2528

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

2532

2535

อื่นๆ

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- การบริหารโรงพยาบาล (MINI MBA)

- การภาษีอากร (ประกาศนียบัตร)

2542

2546

2542

2547

ประสบการณ์การทำงาน

สถานที่ทำงาน

 

ระยะเวลา

ตำแหน่งงาน

ลักษณะงาน

เริ่ม

ถึง

ธนาคารทหารไทย

2529

2533

พนักงานสินเชื่อ

วิเคราะห์วงเงินสินเชื่อและแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

บงล.ธนสยาม

2533

2535

หัวหน้าแผนกสินเชื่อ

วิเคราะห์ สินเชื่อ

บง.ธนมาศ

2535

2536

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

วิเคราะห์ สินเชื่อ

บ.ปัญจพรธานี

2536

2542

General Manager

บริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ

2542

2543

ผู้อำนวยการ(บริหาร)

บริหารงานธุรกิจโรงพยาบาล

บ.ภัทรประกันภัย

2543

2552

ผู้อำนวยการ

บริหารงานฝ่ายขายตรง

บ.เอราวัณพัฒนา(1995)

2552

ปัจจุบัน

Managing Director

ที่ปรึกษาทางการเงิน,
ที่ปรึกษาบริหารธุรกิจ

          

การอบรม

1. หลักสูตร การบริหารชั้นสูง สำหรับนักธุรกิจ กอ.รมน. รุ่น 73
2. หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 2
  
ประสบการณ์การทำงานอื่นๆที่ผ่านมา
 
1. ทำงานในสถาบันการเงินประมาณ 8 ปี ในหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ และแก้ไขปัญหาหนี้ธุรกิจ
2. บริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง โครงการคอนโดมิเนียม ของกลุ่มปัญจพล ไฟเบอร์
3. บริหารโรงพยาบาลเอกชน ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และให้คำปรึกษากับกลุ่มผู้บริหารและกรรมการ
4. บริหารงานขายตรงของบริษัท ภัทรประกันภัย(ต่อมาควบรวมกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย)
5. เป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับบริษัทจำกัด ทั่วไป
6. กรรมการบริหารโรงแรมฟ่อนคำวิลเลจ บูติครีสอร์ท จ.เชียงใหม่
7. กรรมการบริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จำกัด จ.กระบี่ ผลิตน้ำมัน crude palm oil
8. เป็นที่ปรึกษาการเงิน และธุรกิจ
นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นๆ เจรจาและแก้ไขปัญหาทางการเงิน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการจัดการทางธุรกิจ เป็นต้น