ประวัติ คุณประพัทธ์โชต ธนวรศาสตร์


  

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
ประวัติการศึกษา
      
- ปริญญาโท: รัฐประศาสนศาสตร์ สาขานโยบายและการวางแผน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๘)
- ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์ สาขากาคลัง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (พ.ศ.๒๕๒๒)
 
 
ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. ๒๕๒๓ : นักวิจัยและวางแผน หอการค้าไทย
- พ.ศ. ๒๕๒๗ : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาหอการค้าจังหวัด
- พ.ศ. ๒๕๒๙ : หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาหอการค้าจังหวัด
- พ.ศ. ๒๕๓๕ : หัวหน้าฝ่ายประสานงานภูมิภาค
- พ.ศ. ๒๕๓๗ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานกิจกรรมภายในประเทศ
- พ.ศ. ๒๕๔๖ : รองผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มกิจกรรมบริการและสมาชิกสัมพันธ์
- พ.ศ. ๒๕๔๘ : รองผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มบริหารสำนักงาน
- พ.ศ. ๒๕๕๐ : ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

ประวัติการอบรม/สัมมนา/และการดูงาน

- อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส)” รุ่นที่ ๘ โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการ ศาลยุติธรรม
- หลักสูตร Director Certification Program Class 134/2010 ของสถาบัน Thai Institute of Directors
- การจัดระบบและวิธีปฏิบัติงานในองค์การ : ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย
- โครงการความรู้ว่าด้วยกฎแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้กรอบ WTO
- การพัฒนาหัวหน้างาน , การจัดงานบุคคล : กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
- ระบบคุณภาพมาตรฐานISO-9001 , ISO 9001 : 2000 ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (QMR)
- Seminar on International Fair โดย CBI ณ ประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม สวิสเซอร์แลนด์
- ASEN-CCI Executive Visiting Program in Singapore
- ดูงานโครงการ SIAM ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือระหว่าง USAID & American Chamber of Commerce
- ศึกษาดูงาน “ระบบบริหารงานของหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม”ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์