ประวัติ นายปวิช ปิยภคพงศ์

  

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 2 พฤษภาคม 2510 อายุ 47 ปี
ภูมิลำเนา 160/15 หมู่ 12 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 
ประวัติการศึกษา

- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเนินเสาธง
- มัธยมศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ
- ปริญญาตรี ปี1-2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี ปี3-4 มหาวิทยาลัยเกริก
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก
 
 
ประวัติการทำงาน
      
- ปี 2527-2537 รับราชการทหารเรือ
- ปี 2538-2540 ธนาคารกสิกรไทย
- ปี 2543-2548 อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยเกริก
- ปี 2545-2553 รับงานที่ปรึกษาการตลาด
- ปี 2545-2556 ผลิตรายการวิทยุ+โทรทัศน์
- ปี 2550-2557 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ปี 2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักข่าว / บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์AC News