ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี

  

          
       
 
ประวัติ

เกิดวันที่ 25 มิถุนายน 2492
 
ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2511 ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน)
- พ.ศ. 2513 ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน)
- พ.ศ. 2519 ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ
- พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตร นักบริหารการอุดมศึกษาระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of – Director,IOD)
 
 
ประวัติการทำงาน
      
- พ.ศ. 2516 ครูตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ
- พ.ศ. 2526 อาจารย์ระดับ 5 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ
- พ.ศ. 2529 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาไฟฟ้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขต พระนครเหนือ
- พ.ศ. 2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 6 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาไฟฟ้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ
- พ.ศ. 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 7 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาไฟฟ้าวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาไฟฟ้าวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- พ.ศ. 2537 - 2549 กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- พ.ศ. 2541 - 2545 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- พ.ศ. 2545 - 2549 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วาระที่ 2 รวม 8 ปี (2 วาระ) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ - พ.ศ. 2549 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สจพ.
- พ.ศ. 2550 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- พ.ศ. 2551 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2552 รักษาการผู้อำนายการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ทวิติยาภรณช้างเผือก
- ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย