ประวัติ พลเอก สำเริง พินกลาง
  เกิด เมื่อ 6 กันยายน พ.ศ.2486

การศึกษา

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
2.ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมทหาร(รุ่น 3)
3.ระดับปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รุ่น 14)
4.โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
5.ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา จัดการทางการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6.ระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสท์เทริน(กำลังศึกษา)
การทำงานราชการ
1.ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก
2.ผู้ช่วยนายทหารยุทธการกองพันอาสาสมัครสงครามเวียดนาม
3.ผู้บังคับหมวดกองพันนักเรียนนายร้อย จปร.
4.นายทหารยุทธการ กรมทหารราบ
5.ผู้บังคับกองพันทหารราบ
6.รองผู้บังคับการกรมทหาราบ
7.ผู้บังคับการกองกำลังทหารพราน กองทัพภาคที่ 4
8.รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบก จ.ชุมพร
9.นายทหารคนสนิท พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(อัตรา พลตรี)
10.ผู้อำนวยการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก(อัตรา พลโท)
11.ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ(อัตรา พลโท พลเอก)
ราชการสนาม
1.กอ.รมน.ภาค 4
2.ผบ.ชค.152
3.ผบ.กองกำลังทหารพราน ภาค 4
4.เสธ.พตท.43
5.ราชการสงครามเวียตนามใต้

หน้าที่พิเศษ
1.ราชองครักษ์เวร
2.นายทหารพิเศษรักษาพระองค์ กรมนักเรียน รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  
เครื่องราชและเหรียญตรา
1.เหรียญชัยสมรภูมิประดับเปลวระเบิดสงครามเวียตนาม
2.เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2
3.เหรียญชายแดน
4.เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้น 2
5.เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้น 4
6.เหรียญมหาวชิรมงกุฎ
7.เหรียญมหาปถมาภรณ์ช้างเผือก
เหรียญต่างประเทศ
1.เหรียญชัยเวียตนาม
2.เหรียญ ACM สหรับอเมริกา