ประวัติ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์


  

ประวัติส่วนตัว

-ประวัติส่วนตัว ชื่อเล่น เต้ เกิด วัน ศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2524 ที่โรงพยาบาล พุทธชินราช อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการศึกษา
1.ระดับปริญญาเอก หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต DPA มหาวิทยาลัยชินวัตร ปี 3
(สอบผ่านประมวลความรู้ และ สอบผ่านป้องกันข้อเสนอดุษฏีนิพน์เรียบร้อยแล้วประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558)
2.ระดับปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์การเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
( MPEรุ่น 18 )
3.ระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(EE รุ่น 36) ได้คะแนนสอบเข้าสูงเป็นอันดับที่ 7 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 342 คะแนน จาก 500 คะแนน คิดเป็น 68.4%
4.ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเตรียมวิศวกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
(PET รุ่น 10, FO-Eรุ่น 1) เทคนิค ไทย-เยอรมัน เป็นตัวแทน 1 ใน 10ของจังหวัดพิษณุโลกที่มาสอบเข้าที่ เทคนิค ไทย-เยอรมัน
ได้แค่ 1 คน
5.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สายวิทยาศาสตร์-อุตสาหกรรม จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก 6.ระดับประถมศึกษา
จากโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลก
7.ระดับประถมวัย อนุบาล 3 จากโรงเรียนบ้านพลายชุมพล จ.พิษณุโลก(โรงเรียนประจำตำบลพลายชุมพล)
8.ระดับประถมวัย อนุบาล 1-2 จากโรงเรียน ไทยกล้าวิทยา จ.พิษณุโลก
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
1.ศึกษาดูงานด้านการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(องค์กรอิสระ) ณคณะกรรมาธิการอิสระต่อต้านคอรัปชั่น หรือ ICAC
(The Independent Commission Against Corruption ) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่
5-8 กันยายน 2555
2.ศึกษาดูงานด้านการปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน ณ องค์กรประชาชนสมานฉันท์และมีส่วนร่วมเพื่อประชาธิปไตย
หรือ PSPD (People's Solidarity for Participatory Democracy)ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 25-29มีนาคม 2556
ผลงานด้านงานวิจัย
1.ระดับปริญญาตรี ปริญญานิพนธ์ เรื่อง สร้างแบบจำลองระบบการตัดวงจรไฟฟ้าแรงสูงด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
2.ระดับปริญญาโท วิทยานิพนธ์ เรื่องระบอบอุปถัมภ์ที่เป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาโทรคมนาคม 3G
3.ระดับปริญญาเอก ดุษฏีนิพนธ์ เรื่องการใช้มาตรการปรับปรุงระบบข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้ได้ประสิทธิภาพ
รางวัล
1.รางวัล ตาราอวอร์ด บุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ณ เสถียรธรรมสถาน ปี พ.ศ. 2556
ผลงานที่ภาคภูมิใจระดับชาติ

1.เมื่อ พ.ศ. 2555 ในฐานะที่ปรึกษา-หัวหน้า ในการนำ นักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนีย์) เรียกร้องรัฐบาล โดยการอดข้าวประท้วงที่ ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล กรณี ผู้บริหารโรงเรียนรับ “แป๊ะเจี๊ย”แล้วทำให้นักเรียนเดิมที่จบ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ถูกแทรกสิทธิ์การเข้าเรียน กว่า 120 คน จนทำให้เกิดการกระตุ้นกระแสสังคมให้รับทราบเรื่องดังกล่าว จนเกิดการประท้วง
ทุกโรงเรียนทั่วประเทศโดยเฉพาะโรงเรียนแข่งขันสูง สุดท้ายทุกโรงเรียนแข่งขันสูงทั่วประเทศ ต้องรับนักเรียนขึ้นชั้น ม.4
โดยอัตโนมัติ กว่า 40,000 คน โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนีย์) รับไป 56 คน โดยที่เด็กนักเรียนที่ได้ขึ้นชั้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ม.4 ไม่ต้องเสียค่า “แป๊ะเจี๊ย” แม้แต่บาทเดียว บางโรงเรียนที่รับเงิน “แป๊ะเจี๊ย”ไปแล้วต้องคืนเงินดังกล่าวทั้งหมด
ผลกระทบ ในปี การศึกษา 2555 โรงเรียนแข่งขันสูงขาดสภาพคล่องการเงินทั้งปี ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆกว่า 40 โรงเรียน
ฟ้องหมิ่นประมาทกระผม รวมทั้งจ้างมือปืนมาลอบสังหารอยู่หลายครั้งแต่ไม่เป็นผล เพราะ นักการเมือง ข้าราชการประจำระดับสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เสียประโยชน์กว่า 6,000 ล้านบาท ในปีนั้น

2.เป็นผู้นำการตรวจสอบการทุจริตครุภัณฑ์อาชีวะศึกษา งบกว่า 5,223ล้านบาท (ไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2553-2555) เริ่มร้องเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ ป.ป.ช กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ถึง ปัจจุบัน จนทำให้ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อดีต
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถูกปลดออกจากราชการ เมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ.2557
ทางวินัยข้าราชการส่วนคดีอาญา ทาง ป.ป.ช. ตั้งอนุกรรมการไต่สวนฯ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ผุ้ถูกกล่าวหา 1.นายชินวรณ์บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2.นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 3.ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อดีต เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3.เป็นผู้นำคณะยื่นตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว คนแรก ของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี
และ พวกตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2555 โดยยื่นต่อ ป.ป.ช. และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ได้รวบรวมบัญชีทรัพย์สินของ
คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 1-5 ของ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและยื่นต่อ ป.ป.ช.เพื่อให้ยึดทรัพย์ทั้งหมดมาเพื่อชดเชย
ความเสียหายกว่า 680,000 ล้านบาท 1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด และ ส่งต่อ
ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แล้ว อีกทั้ง ถูกถอดถอน ในกรณีดังกล่าวแล้วส่วนความเสียหายทางแพ่ง
กระทรวงการคลังกำลังประเมิณว่าใครต้องรับผิดชอบเท่าใด 2.นายบุญทรง เตตริยาภิรมย์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และ พวก ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดแล้ว

4.เป็นผู้ยื่นตรวจสอบ ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรณี นายจตุพร พรหมพันธ์ อดีต สภาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ซึ่ง ส่งผลการขาดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฏร ผลก็คือ
นายจตุพร พรหมพันธ์ สภาชิกสภาผู้แทนราษฏร สิ้นสภาพการเป็น ส.ส.

5.เป็นผู้ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติ ต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย/ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทุจริตการอนุญาตขายที่ดินธรณีสงฆ์ไปเป็นสนามกอร์ฟอัลไพด์ ในสมัยที่ ดำลงตำแหน่งเป็น รักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดย คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย มีมติให้ออกจากราชการ กรณี เป็นรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามยกเลิกคำสั่ง กรมที่ดิน สนามกอล์ฟอัลไพน์ ตาม ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด เพราะถือว่าขาดคุณสมบัติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 174 (4) ที่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 102ไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตาม พรบ.ล้างมลทิน พ.ศ.2554 กรณีดังกล่าว ส่งผลให้ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยชิงลาออกจากทุกตำแหน่ง เพราะเกรงว่าจะสะเทือนถึงพรรคเพื่อไทย ถึงขั้นยุบพรรค

6.เป็นผู้นำขบวนการตรวจสอบภาคประชาชน ตรวจสอบการทุจริตสนามฟุตซอลกว่า 67 สนาม 12 จังหวัด จนเกิด กระแสสังคม หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนมาช่วยตรวจสอบอย่างเต็มที่ จน ปัจจุบันทาง ป.ป.ช. ได้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนฯ และ กำลังเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงความเสียหายรวมของโครงการดังกล่าวกว่า 15,000 ล้านบาท งบปี พ.ศ.2555-2556 ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

7.เป็นผู้ร่วมยื่นหนังสื่อถึงนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ต้องการให้ รมว.คลัง เร่งให้นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี กรณีนำเข้ารถยนต์โตโยต้าพริอุส รวมถึง การผลิตรถยนต์ของบริษัทอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ภตช.ได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่ากรณีการของสินค้าที่นำเข้ามาเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ (ซีเคดี) โดยแยกเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบเป็นรถยนต์สำเร็จรูป แต่เสียภาษีไม่ตรงตามอัตราที่กำหนดไว้ ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้กว่า 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นปีละ 600,000 ล้านบาท กรณีดังกล่าว กำลังอยู่ในกระบวนการอุทรณ์ ภาษี ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะ ปี พ.ศ.2554-2555 มีภาษีค้างจ่ายกว่า 11,000 ล้านบาท

8.เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ของชาติ(ภตช.) ได้ดำเนินการลงตรวจสอบลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กว่า 12 อบจ. และ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 76 อบจ.
สรุปแล้วมีการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างกว่า 90% และส่งต่อให้กับ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ ส่งให้กับ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในประเด็นการทุจริตอีกทั้ง อบจ.ไหน
ทุจริตชัดเจน ก็ได้ ส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)
ซึ่งได้ส่งไปแล้ว 2 อบจ. อีกทั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 มีคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เลขที่ 19/2558 ให้ นายก อบจ.,รองนายก อบจ และ ปลัด อบจ. หยุดปฏิบัติหน้าที่ทางราชการเพื่อเปิดทางการตรวจสอบ กว่า 30 ราย

9.เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา(สกสค.) , องค์การค้า ของ สกสค. และ คุรุสภา ในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ(ภตช.) ได้ดำเนินการลงตรวจสอบลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ.2557 หลักจากนั้นทาง ภตช.ก็ไล่บี้ไปยัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ปปท.) ,สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน จนเกิดการต่อต้านทั่วประเทศจาก สหภาพแรงงานของ องค์การค้า ของ สกสค. อีกทั้ง ยังมี นายทหารหลายนาย สนช. โทรมาเชิงข่มขู่ ไม่ให้เข้าไปตรวจสอบ มีการทำหนังสือร้องเรียนไปยังองค์กรตรวจสอบ คสช ให้มาตรวจสอบ ข้าพเจ้าและองค์กร และ มีการดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับข้าพเจ้า กับศาลอาญาจังหวัด กว่า 19 จังหวัด จนมาเมื่อ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2558 ที่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 6/2558 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ใน 6 ตำแหน่ง ดังนี้ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน พ้นจากตำแหน่ง ปลัดศธ. และให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษาเนื่องจากเป็น ประธานบอร์ด สกสค. และ ประธานบอร์ดองค์การค้า ของ สกสค.และ คำสั่ง คสช. ที่7/2558 ปลดกรรมการคุรุสภา, กรรมการ สกสค. และคณะกรรมการบริหารองค์การค้า สกสค.
          เมื่อ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 พล.ร.อ.ณรงค์ในฐานะประธานบอร์ดคุรุสภา ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 53043/1411 ลงวันที่ 12 พ.ค.2558 แจ้งให้นายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา ทราบว่า บอร์ดคุรุสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 29 เม.ย.2558 มีมติเห็นชอบให้เลิกจ้างนายอำนาจ ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.2558 เป็นต้นไป
          20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกรทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เห็นชอบให้มีการยกเลิกระเบียบสำนักงาน สกสค.ว่าด้วยที่ปรึกษา พ.ศ.2557และให้มีการร่างระเบียบใหม่ จากเดิมที่กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.มีอำนาจลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ 3 ประเภท คือ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ไม่เกิน 8 คน ที่ปรึกษาสำนักงาน สกสค.ไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษางานที่จำเป็นอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.คนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ปรึกษา มาเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้ไม่เกิน 3 คน และการแต่งตั้งที่ปรึกษาจะต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ สกสค.ด้วยสำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาเดิม มีอยู่ประมาณ 20 กว่าคน ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะมีเงินเดือนประจำ อาทิ ตำแหน่งประธานที่ปรึกษา สกสค.ได้รับเงินเดือน 105,000 บาท ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เดือนละ 55,000 บาท และที่ปรึกษาสำนักงาน สกสค.เดือนละ 45,000 บาท
            เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามตามที่ตนเสนอยกเลิกสัญญาจ้างนายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการสกสค.แล้ว ซึ่งน่าจะมีผลให้รองเลขาธิการ สกสค.ทั้ง 4 คน คือ นายสุรเดช พรหมโชติ นายวัฒนา วรรณโสภา นายดะนัย มะหิพันธ์ และนายบำเหน็จ ทิพย์อักษร พ้นจากตำแหน่งไป

ประวัติทางการเมือง

1.ผู้ชำนาญการประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศ(ประจำตัว พ.อ.(พิเศษ) ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6)
(ตั้งแต่ 1 พ.ย.2558 ถึง ปัจจุบัน)
2.อดีต อนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) สำนักนายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 11กรกฏาคม2556 ถึง 22 พฤษภาคม 2557)
3.อดีต เลขานุการส่วนตัวที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์)
(ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2553 ถึง 2กฏกฏาคม 2554)
4.อดีต คณะกรรมการคืนคนดีสู่สังคม กระทรวงยุติธรรม
(ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 22 พฤษภาคม 2557)
5.อดีต ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กรุงเทพ เขต 11 บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม จากพรรคประชาราช
( เลือกตั้ง23 ธันวาคม 2550 )
6.อดีต คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา ของพรรค มัชฌิมาธิปไตย และพรรคประชาราช
(25 มิถุนายน 2550 ถึง 30 มกราคม 2551)
7.อดีต ที่ปรึกษาพรรคก้าวใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8.อดีต หัวหน้าพรรคพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(NB-TERM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(25 มกราคม 2544 – 25 กุมภาพันธ์ 2547)
9.ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ได้คะแนนลำดับ 2)
10.อดีต หัวหน้าคณะทำงานนโยบายพรรคต้นตระกูลไทย สาย มหาวิทยาลัยของรัฐ

 

ประวัติด้านงานนิติบัญญัติ

1.ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯและหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่นภาครัฐ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน)
2.ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
(ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2555ถึง ปัจจุบัน)
3.กรรมการ คณะทำงานศึกษาระบบฐานข้อมูลนักการเมือง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ(ป.ป.ช.)
(ตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2554 ถึง ปัจจุบัน)
4.อดีต ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฏร
(ตั้งแต่ 16กรกฏาคม2556 ถึง 9 ธันวาคม 2556)
5.อดีต อนุกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นด้านคมนาคม คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
(ตั้งแต่ 10ตุลาคม2555 ถึง 30 เมษายน 2557)
  
ประวัติงานด้านสังคม
 
1. เลขาธิการ มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    (18มิถุนายน 2558 ถึง ปัจจุบัน)
2. ประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตด้านการคมนาคมและขนส่ง ภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ
    (21 กรกฏาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน)
3. หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ
    (25มิถุนายน 2557 ถึง ปัจจุบัน)
4. เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ ภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติดำรงตำแหน่ง สมัยที่ 3
    (ตั้งแต่ 25 กันยายน 2553 ถึง ปัจจุบัน)
5.อดีตผู้แทน กรรมการ ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น(ภตค.)
    (ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2554 ถึง 2 มิถุนายน 2555)
6.อดีต กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    (1 มิถุนายน 2555 ถึง 30 พฤษภาคม 2557)
7.อดีต เลขาธิการเครือข่าย 19 มหาวิทยาลัยคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
8.อดีต วิทยากรและแกนนำให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ ให้กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
    (25 มิถุนายน 2548 ถึง 19 กันยายน 2549)
9.อดีต ประธานสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติ
    (25 มิถุนายน 2548 ถึง 30 มิถุนายน 2549)
10.อดีต เลขาธิการสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติ
    (30 มกราคม 2548 ถึง 24 มิถุนายน 2548)
11.ที่ปรึกษาพรรคก้าวใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12.ประธานที่ปรึกษาสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร
    (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง ปัจจุบัน)
 
 
ประวัติการทำงาน
 
- ได้รับการแต่งตั้งจากสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ให้เป็นผู้ชำนาญการประจำสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (ประจำตัว
พันเอก (พิเศษ) ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ)
- ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ.อี.มาร์ท กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจด้านการศึกษาครบวงจรแห่งแรก ของประเทศไทย และ วิศวกรใหญ่ด้านการวางระบบรักษาความปลอดภัย/ระบบไฟฟ้ากำลัง ประธานที่ปรึกษาบริษัท ศ.ดร.วรเดช จันทรศร อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
( 17 มีนาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2554) และ ( 20 มิถุนายน 2556 ถึง ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท กิจการ ร่วมค้า เอส ซี กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจด้านการออกแบบและก่อสร้าง
( 20 มิถุนายน 2556 ถึง ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ กิจการร่วมค้า ทีที เอ็นจิเนียริ่ง ทำธุรกิจด้านการออกแบบและรับเหมางานก่อสร้าง
( 1ตุลาคม2557ถึง ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม บริษัท ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์โปรดักส์ จำกัด
- .วิศวกรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ธนวงษ์ศิลา
( 1กรกฏาคม2550 ถึง ปัจจุบัน)
- อดีต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.อี.ติวเตอร์จำกัด ทำธุรกิจด้านโรงเรียนกวดวิชา
( 16 ธันวาคม 2548 ถึง 16 มีนาคม 2552)
- อดีต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเคสปอร์ต จำกัด ทำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทางด้าน Fitness
( 21 มีนาคม 2546 ถึง 15 ธันวาคม 2548)
- อดีต ผู้ก่อตั้งการสอนติวเตอร์ผ่านระบบออนไลด์ บริษัท ติวเตอร์ออนไลด์ จำกัด ร่วมกับ คุณ สนชัย ลิ้มทองกุล (น้องชายคุณสนธิ ลิ้มทองกุล)
( 20 สิงหาคม 2549 ถึง 15 มีนาคม 2550)
- อดีต อาจารย์พิเศษ วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังสวนจิตรลดา
( 21 มิถุนายน 2550 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2552)
- อดีต หัวหน้าทีมติว โอลิมปิกวิชาการ อาธิ สอวน. ค่าย 1-4, สสวท. วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
( 17 มีนาคม 2552 ถึง 16 มีนาคม 2554)
- อดีต อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา THE TUTOR, PEP , ABACUS สอนวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี พื้นฐานวิศวกรรม
( 21 มิถุนายน 2546 ถึง 16 มีนาคม 2552)
- อดีต วิศวกรด้านเครื่องจักร บริษัท มัลติเทค(ประเทศไทย) จำกัด
( 1 มิถุนายน 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2547)
- อดีต วิศวกรฝ่ายวางแผนด้านระบบรักษาความปลอดภัย บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
( 17 เมษายน 2547 ถึง 28 เมษายน 2547)