ประวัติ นายถวิล เปลี่ยนศรี

  

          
       ถวิล เปลี่ยนศรี (5 ธันวาคมพ.ศ. 2496 - ) ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษาด้าน
การประสานกิจการความมั่นคง อดีตผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ และอดีตผู้อำนวยการกองความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
 
ประวัติ

ถวิล เปลี่ยนศรี เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมพ.ศ. 2496 ที่จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาติดตามครอบครัวย้ายไปอยู่จังหวัดตรังตั้งแต่เด็ก
สมรสกับนางวรรณภา เปลี่ยนศรี ผู้ประสานงานรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มีบุตรสาว 1 คน ชื่อ น.ส.ปรัชนัน
เปลี่ยนศรี เจ้าหน้าที่อาวุโสสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
 
ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับ มศ.5 จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี ระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2525), ระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523), ฝึกอบรมหลักสูตร Senior Executive Course ของ APCSS, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 46, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 38 สำนักงาน ก.พ., หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.)
หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 45, หลักสูตรหนังสือพิมพ์สัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรรักษาความปลอดภัย
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 
 
การทำงาน
      
     รับราชการแห่งแรกที่ สมช. ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 3, ผู้อำนวยการกองความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ,
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ, ผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 บส), ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 9 สำนักความมั่นคงกิจการ
ชายแดนและการป้องกันประเทศ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ย้ายเป็น ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช),วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ย้ายเป็น รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สมช.เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แทน
พล.ท.สุรพล เผื่อนอัยกา ที่ถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจำเช่นกัน
      ต่อมาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ถวิลไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ต่อมาในวันที่ 31 พฤษภาคมพ.ศ. 2556 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของ
สำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถวิลกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ตามเดิม และในที่สุดในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ แก่ถวิล เปลี่ยนศรี ภายใน 45วัน ถวิล เปลี่ยนศรีได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557[5] ต่อมารัฐบาลได้โยกย้ายถวิล เปลี่ยนศรีให้พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์รักษาความสงบ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่
ถวิล เปลี่ยนศรี ต้องได้รับตามพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2550
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)