ประวัติ ดร.ทินโน ขัวญดี (Dr.Tinno Kwandee)

  

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
 
ประวัติการศึกษา

- มัธยมต้น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา
- ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- ปวส. ช่างกลโรงงาน วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
- ปริญญาตรี ค.อ.บ. อุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ – เคร่ิองมือกล) (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์)
- ปริญญาตรี วศ.บ อุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม - การจัดการ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) Cirt..in
                 Manufacturing and Automatic System. Oklahoma State University USA.
- ปริญญาโท Master of Technology (Industrial Engineering), Technological University of Philippines
- ปริญญาเอก Doctor of Public Administration, University of Northern Philippines
 
 
การทำงาน
      
-  อดีตวิศวกรฝ่ายผลิต บ.เจมิคส์ ออโตพาส อินดัสทรี จำกัด อดีตวิศวกรฝ่ายผลิต บ.มหพันธ์กระเบื้องใยหิน จำกัด
-  อดีตหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
-  อดีตหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ – เครื่องมือกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
                  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
-  อดีตหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

-  ปัจจุบัน
                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ
การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
 
ที่ปรึกษา บ. เอกชน
- บ. USE Flo – Line Co.; Ltd (Hydraulics Equipments)
- บ.บ้านโป่งบรรจุภัณฑ์จำกัด
งานสาธารณะ
- นายกสมาคมชาวพังงา
- กรรมการบริหารสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานที่ปรึกษาชมรมทักษิณ มหาเมฆ (นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
- ประธานที่ปรึกษาชมรมทักษิณ 9 สถาบัน (นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 9 แห่ง)
- รองประธานชมรมอาจารย์ปักษ์ใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- อดีตเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคกรุงเทพฯ
- เลขานุการมูลนิธิส่งเสริมเศรษฐกิจชนบทและพัฒนาสิ่งแวดล้อม