ประวัติ นางสาววันทนา งามศรี

  

เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2525 อายุ 33 ปี
       
 
ประวัติการศึกษา
      
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
- มัธยมศึกษา โรงเรียนดอนเมือง (ทหารอากาศบำรุง)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาภาษาต่างประเทศ สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
ประวัติการทำงาน
- ปี 2557-ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและธุรการ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.)
- ปี 2550-2557 หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและเอกสาร แผนกโทรคมนาคม ภาคตะวันออก บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ซิสเต็มส์ โซลูชั่นจำกัด (มหาชน)
- ปี 2549-2550 ธุรการข้อมูลและเอกสาร แผนกโทรคมนาคม กิจการร่วมค้า แสงศิริเอ็มแอลเค
- ปี 2548-2549 ธุรการข้อมูลและเอกสาร โครงการก่อสร้างบริษัท เอกชัยอุบล(2523) จำกัด