ประวัติ นายวัฒวุฒิ ศรีบุรินทร์

  

เกิดวันที่ 5 กันยายน 2503อายุ 54 ปี
ที่อยู่ 328/46 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
       
 
ประวัติการศึกษา
      
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 
การศึกษาและดูงานต่างประเทศ

- ศึกษาดูงานศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดแห่งรัฐ ประเทศฝรั่งเศส
- ศึกษาดูงานศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดแห่งรัฐ ประเทศเยอรมันนี
- ศึกษาดูงานสถาบันฝึกอบรมนักบริหารชั้นสูงแห่งสหพันธรัฐยุโรป (EDNA)
- ศึกษาดูงานศาลยุติธรรมทางปกครอง ประเทศเบลเยี่ยม
- ศึกษาดูงานสถาบันองค์การบริหารสหพันธรัฐยุโรป ประเทศเบลเยี่ยม
- ศึกษาดูงานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ศึกษาดูงานสถาบันการยุติธรรมเมืองมาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ศึกษาดูงานสถาบันการยุติธรรมเมืองฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ศึกษาดูงานสถาบันการยุติธรรมไฮหน่าน (เกาะไฮหลำ) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ศึกษาดูงานสถาบันการยุติธรรมเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ศึกษาดูงานสถาบันการยุติธรรมเมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม
- ศึกษาดูงานสถาบันการยุติธรรมและการเมือง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
ประวัติการทำงาน
- อาชีพทนายความ (ใบอนุญาตตลอดชีพ)
- ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายอุดร ตันติสุนทร)
- ผู้ช่วยประธานกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร (นายอุดร ตันติสุนทร)
- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู
- กรรมการประสานงานกิจการสภาผู้แทนราษฎร (วิป)
- เลขานุการส่วนตัว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอุดร ตันติสุนทร)
- ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายจรัส พั้วช่วย)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสักนักนายกรัฐมนตรี (นายจรัส พั้วช่วย)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายจรัส พั้วช่วย)
- ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายจรัส พั้วช่วย และ ดร.สุทิน คลังแสง)
- อนุกรรมาธิการสถาบันการเงินการคลังและการธนาคาร สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
- อนุกรรมการคดีสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
- อนุกรรมการคดีคนไร้สัญชาติและแรงงานต่างด้าว สภาทนายความ
- ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ (นายจรูญ อินทจาร)
- ที่ปรึกษาประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ (นายจรูญ อินทจาร)
- ผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ (นายจรูญ อินทจาร)
 
งานปัจจุบัน
 
- ทนายความ เจ้าของและผู้จัดการ สำนักงานกฎหมายและบัญชี ศรีวัฒนา กรุ๊ป
- กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เฟรนส์ชิป กรุ๊ป โปรกเกอร์ จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้าเฟรนส์ชิป จำกัด และบริษัทในเครือ
- ที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้าเอกนิมิตไทย จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท เฟรนส์ชิพ ยูซทคาร์ จำกัด
- กรรมการสำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความ
- กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย สภาทนายความ
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 3