ตราสัญลักษณ์
ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ


              ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ  ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของภาคประชาชนหลายองค์กร  ซึ่งเป็นพลังอาสาแผ่นดินในฐานะพลเมืองของรัฐ  เพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทุกภาคส่วนปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เที่ยงธรรม  โปร่งใส  จึงได้กำหนดตราสัญลักษณ์ขึ้นมีความหมาย  ดังนี้

              
              วงกลมเกลียวเชือก หมายถึง ความผูกพันความสามัคคีอันแข็งแกร่ง ขับเคลื่อนหมุนไปตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ

              
               ธงชาติ หมายถึง ประเทศไทย และชาติไทย

               ดุลพาห หมายถึง ดุลหรือตาชั่งอันเป็นเครื่องหมายที่วัดหาความสมดุล ความเป็นธรรม ความเที่ยงธรรม และความเสมอภาคไม่เอนเอียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

               พาน หมายถึง ใช้สำหรับอัญเชิญสิ่งสำคัญ อันได้แก่ คทาแก้ว

               คทาแก้ว หมายถึง สิ่งสำคัญที่กำหนดให้ถือเป็นหลักแนวทางการดำเนินงานอย่างโปร่งใสให้เกิดความเป็นธรรม ล้อมด้วยข้อความเตือนใจเพื่อการบรรลุผลทั้งปวง