ความเป็นมาของ ภตช
รายนามผู้ริเริ่มก่อตั้ง ภตช
รายนามองค์กรที่ก่อตั้ง ภตช
ประธานผู้ก่อตั้ง ภตช
โครงสร้างการบริหาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ
คณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการอำนวยการบริหาร
คณะผู้บริหารสำนักงาน
คณะทำงานตรวจสอบการทุจริต
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
   
คณะกรรมาธิการตรวจสอบและ
ติดตามการเก็บภาษี
   
คณะกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริต
ด้านคมนาคมและขนส่ง
ผู้ประสานงาน
สถาบันเพื่อการวิจัยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม(สวส.)
สำนักข่าวต่อต้านคอร์รัปชั่น
   ภาคีเครือข่าย ภตช.
สมาชิกกิตติมศักติ์
กิจกรรมของภตช.
การสมัครสมาชิก
ติดต่อภตช.
แผนที่ตั้งสำนักงาน ภตช.
 
 
        การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        การให้ข้อมูลการทุจริต
        ตารางแผนการสัมมนา
        รายงานการประชุม
 
         ใบสมัครสมาชิก ภตช.
    1.สมาชิกกิตติมศักดิ์
    2.สมาชิกนิติบุคคลตลอดชีพ
    3.สมาชิกนิติบุคคลรายปี
    4.สมาชิกบุคคลธรรมดาตลอดชีพ
    5.สมาชิกบุคคลธรรมดารายปี
    6.สมาชิกเยาวชนธรรมดารายปี
    7.เอกสารประกอบการสมัคร

 
 
 
 
 

 

 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้า "กองทุนเพื่อความเป็นธรรมและช่วยเหลือทางคดี"
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ
และผู้ที่ถูกดำเนินคดีจากการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่น
ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางซื่อ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ
เลขที่บัญชี 132-471-8756
เมื่อโอนเงินแล้วสงสลิปมาที่ 0-2961-0386 หรือ Email : nacnthai@hotmail.com


   เสริมสร้างให้ประชาชน นักศึกษา เยาวชน ที่ยังไม่ได้รับรู้ และตระหนักรู้ถึงพฤติกรรม การทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งบุคคลหรือ
เจ้าหน้าที่ไม่อยากละทิ้งผลประโยชน์ที่ได้มาจาก การที่ตนปฏิบัติ หรือเป็นคำสั่ง
จากผู้บังคบบัญชาหรือผู้มีส่วนได้เสีย จึงทำให้ไม่กล้าที่จะทำการใดๆขัดกับคำสั่งนั้น
 
 
 
 
เลขาธิการ ภตช นำทอดกฐินสามัคคี
สร้างกุฏิและหอสวดมนต์ วัดแก้วมณี
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560
มูลนิธิครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดแข่งขันกอร์ฟ
เมื่อวันนี้ 9 ตุลาคม 2560
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต
 
มงคลกิตติ์ เลขาธิการ ภตช.
ลุยพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย
 
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
ประจำปี 2560
   
 
   
ภตช. จี้ ปปช. ตั้งอนุไต่สวนตรวจสอบ
CCTV ใต้ ส่อฮั้วประมูล
   
ภตช.ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของชาติ(ภตช) และ คณะฯ นำโดย
พลเอก สำเริง พินกลาง ประธาน ภตช
เป็นประธานในพระราชพิธีสวด
พระอภิธรรม พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ในหลวงรัชกาลที่ 9)
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
เวลา11.00 น.
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
เลขาธิการคณะกรรมการฯ
และ คณะฯ ยื่นหนังสือต่อ
พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ
ผอ.ศูนย์บริหารงานคดีพิเศษ
ณ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 
"ภาคีต้านโกง" ร้อง ปปง. สอบ
บ.เบสท์ริน-บ.ซุปเปอร์ซาร่า
นำเข้ารถเมล์เอ็นจีวีผิดกฎหมาย
   
คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช)
ร่วมลงนามและยืนสงบนิ่ง 9 นาที
ถวายความอาลัย แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
ในพระบรมโกศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิฯ เมืองทองธานี
   
คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช)
ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ
ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม-
ราชวรวิหาร
(พระอารามหลวง ชั้น เอก)"
   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของภตช.   
   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นด้าน
คมนาคมและขนส่ง
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ของชาติ
   
ข้อบังคับภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ว่าด้วยการบริหารงาน
ของภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ พุทธศักราช 2554
ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านพันเอก(พิเศษ) ธนศักดิ์ มิตรภานนท์(ผู้การไก่)

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา/ อดีต ผบ.ร6
/รองประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติคนที่ 1/
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22(รอง ผบ.มทบ.22)
จึงเรียนเพื่อนพ้องน้องพี่ ให้รับทราบโดยทั่วกัน     
   
แถลงการณ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ
( ภตช. ) ฉบับที่ ๒
เรื่อง จุดยืนและภารกิจของ ภาคีเครือข่าย
ต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ( ภตช. )
..รายละเอียด
 
ขอแสดงความยินดี กับ ท่าน อาจารย์มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
เลขาธิการคณะกรรมการ ภตช. ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วาระ 2 ปี พ.ศ.2555-2556 แทน นายสุรพงษ์ จีนาพันธ์ อดีตกรรมการและเลขานุการ สมาคมฯ ที่ไปดำลงตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา ประเภท สรรหา ตั้งแต่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
   
สมัครสมาชิก ภตช. ...คลิ๊กที่นี่
   
แถลงการณ์ ภตช. ฉบับที่ 1/2555 เรื่อง กรณีการเรียกรับเงิน "แป๊ะเจี๊ย"
ของโรงเรียนแข่งขันสูง
..รายละเอียด
   
แจ้งวิธีการโอนเงินค่าสมาชิกบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และเงินบริจาค
       ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางซื่อ บัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ
เลขบัญชี 132-471-8756
เมื่อโอนเงินแล้วส่งสลิปมาที่ 02-195-5549 หรือ email:nacnthai@hotmail.com
   
แจ้งข่าวภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช.)
ฉบับที่ 19/2554
        ประกาศแจ้งการยกเลิกบัตรสมาชิกที่ ออกตั้งแต่ 22 เมษายน
2554 - 26 ธันวาคม 2554 เพราะจะดำเนินการออกบัตรสมาชิก
รูปแบบใหม่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
ผู้ที่เป็นสมาชิกเก่าให้ติดต่อมาที่สำนักงาน
   
ย้อนรอยการเหตุการณ์ ตรวจสอบดำเนินคดีกับ สกสค. ,องค์การค้า ของ สกสค.ของ ภตช. และ การตอบโต้จาก สหภาพแรงงาน คุรุสภา ที่ปกป้องกลุ่มผลประโยชน์ หลายแสนล้านบาท นานกว่า 13 ปี
 
  1.ภตช.ร้องสกสค.สอบวินัย ผอ.องค์การค้าฯ
  2.เลื่อนถกด่วนปม ภตช.ร้อง สกสค. 'ทุจริตหนังสือเรียน'
  3.องค์การค้า สกสค กับ คำถามความโปร่งใส
  4.ร้องเรียนเช่าเครื่องพิมพ์หนังสือเรียน-สกสค.
  5.'สุทธศรี'ขยับประชุมบอร์ด สกสค. เร่งเคลียปมภตช.ให้เสร็จสัปดาห์นี้
  6.ภตช ยื่น ปปง สอบเส้นทางการเงิน บอร์ด สกสค/ เลขา สกสค/ผอ.องค์การค้า สกสค
  7.ภตช ยื่น ปปง สอบเส้นทางการเงิน บอร์ด สกสค/ เลขา สกสค/ผอ.องค์การค้า สกสค
  8.ผู้ตรวจการฯ ชี้ 3ปมสกสค.ส่อมิชอบ-ไม่โปร่งใส ชง ศธ.ตั้งกก.เชือด
  9.ภตช.ยื่นผู้ตรวจสอบเอาผิด ผอ.องค์การค้าของ สกสค.ทำราชการเสียหาย
  10.สหภาพองค์การค้าของคุรุสภา บุกผู้ตรวจฯ ป้อง ผอ.สกสค. ชี้ ภตช.ร้องโกงเอื้อประโยชน์
  11.องค์การค้าคุรุสภากับคำถาม"ความโปร่งใส ตอน 1 "
  12.องค์การค้าคุรุสภากับคำถาม"ความโปร่งใส"ตอน2
  13.องค์การค้าคุรุสภากับคำถาม"ความโปร่งใส"ตอน 3
  14.คำสั่งคสช.เด้ง'ปลัดศธ.' เจ้าตัวลุ้นในใจ..โดนแน่!
  15.คสช.ออกคำสั่ง ที่7/2558 ล้างบอร์ด สกสค.สั่งสอบใช้งบฯ คุรุสภา
  16."ภตช"องค์กรไม่ธรรมดา
  17.ตั้งแล้วผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.-คุรุสภา- ผอ.องค์การค้าฯ
  18.เครือข่ายต่อต้านการทุจริตฯยื่นข้อมูลให้เอาผิดขรก.ทุจริต สกสค.
 
รายงานโดย ทีมข่าว ACnews
มงคลกิตติ์ พร้อม มาร์ค พิทบูล ลงพื้นที่ ตลาดอินโดจีน และ ตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหาร สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ รายได้ ลดลงมาก ค่าครองชีพสูงขึ้น วอนบิ๊กตู่แก้ปัญหาด่วน    
   
มงคลกิตติ์ พร้อม มาร์ค พิทบูล ลงพื้นที่ ถนนดาวอังคาร เร่ง! แก้ปัญหา ซ่อม-สร้าง ถนน บ้านนาอุดม-บ้านด่านยาว    
   
มงคลกิตติ์”ควง “มาร์ค พิทบูล”ลุยพื้นที่มุกดาหารหารือ นายกสมาคมอ้อยฯ เร่งแก้ปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ ปี 61 สงสัยราคาอ้อยต่ำแต่ดันตั้งโรงงานเพิ่มอีกว่า 10 โรงงาน    
   
แฉ!เล่ห์ เปลี่ยน "แป๊ะเจี๊ยะ" เป็น"ค่าเช่าทะเบียนบ้าน"    
   
มงคลกิตติ์ ควง มาร์ค พิทบูล หารือ ผู้ว่า.มุกดาหาร กำชับ เรื่อง แป๊ะเจี๊ย เร่งลัด ศึกษาสนามบิน    
   
มงคลกิตติ์ หน.ไทยศรีวิไลย์ นำทีมให้กำลังใจ วิเชียร ชินวงษ์
ในคดี เจ้าสัวล่าสัตว์ป่า ด้าน มาร์ค พิทบูล ปชช ต้องออกมา
ปกป้องข้าราชการน้ำดี
   
   
พรรคใหม่ แห่ถามแนวทางปฎิบัติกับ กกต ด้าน มงคลกิตติ์ หน.ไทยศรีวิไลย์
ชี้ ไม่ต่อต้าน พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกคนนอกหาก ปชช ยังสนับสนุน
แต่หากวันนั้น ปชช ไม่สนับสนุนก็ควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
บริหารประเทศต่อไป
    
   
พบนักการเมือง-นักธุรกิจ-ข้าราชการบำนาญ-ทนายความให้ความสนใจ
ร่วมประชุม กับ กกต.เตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองใหม
่  
   
พบว่าที่นักการเมืองหน้าใหม่ ? ประวัติไม่ธรรมดาโชกโชน ตามมาดู
“มงคลกิตติ์ “ เลขาฯปราบโกง พร้อมด้วย เฮีย มาร์ค พิทบูล
ลงชื่อกลุ่มการเมือง กลุ่มที่ 14 จาก 114 กลุ่ม ลงชื่อติวเข้ม
เตรียมตั้งพรรคใหม
่   
   
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการ มตช และคณะฯเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ทางคณะฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น กับ ขบวนการรับจ้างติดคุก และ เงินบริจาคจำนวน 1.02 ล้านบาท ของ ชมรมคุณภาพพิทบูล ที่กองบังคับการตำรวจภูธร จ.นครพนม  
   
มงคลกิตติ์ เลขามูลนิธิฯต้านโกง ลุยพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้อง
ผู้ประสบอุทกภัย 
  
   
มูลนิธิฯต้านโกง เปิด“ศูนย์ช่วยน้ำท่วม”   
   
มูลนิธิฯต้านโกง เปิด ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 4-5 ส.ค.60 นี้ “มงคลกิตติ์ เลขาฯมตช” นำทีม ลงพื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดนครพนม   
   
จี้ "หมอธี" ล้มสรรหา "รองศธภ."    
   
เลขา ภตช.ยื่นหนังสือขอบคุณ บิ๊กตู่เลื่อนหนังสือยืมเรียน  
   
เลขาฯภตช ขอบคุณนายก เลื่อนนโยบายยืมเรียนไปปี62 ทั้ง บี้เรียก
ความเสียหาย ต่อผู้ปกครองทั่วประเทศ ต้องห่อปกพลาสติก หนังสือยืมเรียน
รักษาสภาพ ชี้เสียหายกว่า 3.5 พันล้านบาท ฯ
   
   
เลขาธิการ ภตช ชี้ บิ๊กตู่ ตัดสินใจถูกต้อง ซื้อเรือดำน้ำ เฉียบแหลม มองการไกล แต่ควรมีสัก 6 ลำ      
   
จี้ 'รมว.ศึกษา' ยกเลิกนโยบายยืมเรียน เป็นแจกฟรีทุกคน     
   
ภตช.จี้“ลุงตู่”ทบทวน“ตำรายืมเรียน”หวั่นกระทบเด็ก15 ล้านคน ชี้ขัดม.44 เรียนฟรี 15 ปี     
   
บทวิเคราะห์ หนังสือยืมเรียน“หมอธี”ทำผิด กม. 3 ฉบับ???.....   
   
ศธ.แจงหนังสือยืมเรียนไม่ขัดนโยบายเรียนฟรี   
   
ศธ.ปัดทุจริต “หนังสือยืมเรียน” ยันไม่ขัดเรียนฟรี 15 ปี เน้นเล่มเนื้อหาไม่ต้องอัปเดตบ่อย      
   
จี้“ลุงตู่”ทบทวน“ตำรายืมเรียน”.....    
   
“ภาคีเครือข่ายต้านทุจริตฯ”บุกมท.จี้ “บิ๊กป๊อก”สางโกง     
   
"มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์" ยื่น สนช.แก้ปัญหาจากการนำมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐออกนอกระบบ
    
   
"มงคลกิตติ์" จ่อร้อง ปปช สอบทรัพย์สิน 13 รองอธิการบดี ม.มหิดลย้อนหลัง
เชื่อยังมีอีกรายเตรียมลาออก เผยเงินเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มากกว่านายกฯ "ประธาน ป.ป.ช."ลั่นเข้าใจ
ชี้อาจไม่ชินกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินยันไม่ใช่การจับผิด
  
   
ภตช. ชงปปง. เร่งเชือด!!ทุจริตCCTVใต้   
   
ยื่นสอบ สพฐ. ทุจริต! CCTV ใต้   
   
ภตช. เสนอป.ย.ป.พุธนี้ชง"บิ๊กตู่"อยู่ต่อถ้าหาดีกว่านี้ไม่ได้   
   
ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) ลงพื้นที่สุ่มตรวจรายโรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการ Safe Zone School(CCTV) ใต้ สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าตรวจรับอาจจะไม่ตรงสเป็คและสัญญาแนบท้าย อีกทั้งพบว่าอาจจะเข้าข่ายผิด พรบ.ฮั้วประมูล ยื่น หัวหน้า คสช เอาผิดข้าราชการและบริษัทฯ    
   
ปปท เขตพื้นที่ 9 เตรียมตั้งอนุกรรมการไต่สวนคณะกรรมการตรวจรับ
CCTV ใต้ สพฐ.และส่งต่อให้ ปปช ต่อไป ส่วน ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) ลงพื้นที่สุ่มตรวจรายโรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่าตรวจรับอาจจะไม่ตรงสเป็คและสัญญาแนบท้าย
อีกทั้งพบว่าอาจจะเข้าข่ายผิด พรบ.ฮั้วประมูล
    
   
  เลขาฯ ภตช.จี้นายกฯ สอบ สพฐ.-4 บริษัทส่อฮั้วจัดซื้อติดตั้ง CCTV
ชายแดนใต้ 405 ล้าน  
   
   
รองประธาน ศยธ.ร้อง! "จักรทิพย์" ตามหาพยานร้องค้านพิสูจน์หลักฐาน   
   
ภาคีต่อต้านทุจริตฯจี้”อาคม”เลิกสัญญาเมล์ NGV ชี้จงใจเลี่ยงภาษีและทำผิดเงื่อนไขแล้ว     
   
แฉทุจริตสอบ 'นายสิบตำรวจ' ใช้วิธีโบราณ ภตช เสนอ ยกเลิก
เปลี่ยนแนวข้อสอบ
   
   
เครือข่ายต้านโกงชงผบ.ตร.ยกเลิกข้อสอบเขียน เช็คบิลทั้งขบวนการทุจริต
   
ร้อง ภตช.ขอคืนพื้นที่ประวัติศาสตร์ กลุ่มผู้มีอิทธิพลรุกล้ำ
คลองสาธารณะ 
   
   
ผู้การไก่ ร้อง”บิ๊กตู่”งัดม.44 ยึดทรัพย์ คนเบี้ยวภาษีชิ้นส่วน
รถยนต์-คนทำรัฐเสียหายคดีปรส.  
  
   
ผบ.ทบ. เซ็นต์โผผู้การ 307 อัตรา ผู้การ”ตั้ม” รปภ. นายกฯ ขยับขึ้น
รอง ผบ.พล รอง 2 รอ. ส่ง “เสธใหญ่” นั่ง ผู้การ ร.21 รอ.
คืนความชอบธรรม มือสร้างปราสาทพระวิหารจำลอง
เป็น รอง ผบ.มทบ.22 ตอบแทน ทหารปราบขบวนการหุบป่า คสช.
เป็น เสธ มทบ.28 "บิ๊กเจี๊ยบ" เข้ม สั่งทดสอบร่างกาย
"ผู้พัน" ราบ- ม้า- ปืน-ช่าง- สื่อสาร ไม่ผ่าน 2 รอบ ปลดจากผบ.หน่วย
 
   
กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชั่น "กรรมสนองโกง" 
   
นายกฯปาฐกถาวันต้านคอร์รัปชั่น ลั่นทุจริตต้องหมดไปจากสังคมไทย   
   
กลุ่มต่อต้านคอร์รัปชั่น จี้ กกต.สอบพท.-นปช. ชี้ศูนย์ปราบโกง-โพสต์ไม่รับ ผิดชัดเจน   
   
รายการขยายข่าว ประเด็น แป๊ะเจี๊ย ทางช่อง TNN24
เวลา 19.00-20.00 น. วันที่ 18 พ.ค.2559
     
   
ภตช.เผยแป๊ะเจี๊ยะเด็กฝากสะพัดกว่า2หมื่นล้าน ภตช.เผย
แป๊ะเจี๊ยะปีนี้เงินสะพัดกว่า 2 หมื่นล้านบาท ผู้ปกครองเห่อฝากลูกเข้า
ร.ร.ดัง ระดับชั้นนำของประเทศหัวละ 5 แสน บางแห่งรีดเงินบริจาค
อีกหัวละ 6,000 บาท
   
   
"ผู้การไก่" นักรบการเมือง   
   
'ผู้การไก่'ผามออีแดงและพระวิหาร    
   
แนะควรรักษา"ธนศักดิ์"ไม่ใช่รังแก ปมสร้างปราสาทพระวิหารจำลอง 
   
เมื่อ “พี่ป้อม” งอน “บิ๊กหมู” จากปฏิบัติการเชือด
“บิ๊กโด่ง-ผู้พันต๋อง-ผู้การไก
่     
   
ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ยกย่อง 'ผู้การฯไก่' อดีต
ผบ.ร.6 คนดีที่โดนเด้ง
    
   
รายการต่างคนต่างคิด โกงสอบหมอ ตอน 2 วิทยากร คุณมงคลกิตติ์
สุขสินธารานนท์ เลขาธิการ ภตช ผู้ดำเนินรายการ
โดย พุทธ อภิวรรณ ....ชมวิดีโอ   
   
ข่าวลึกปมลับ : เบื้องลึก ย้ายผบ.ร 6 เข้ากรุ แอ๊คชั่นแสลงใจ "ฮุน เซน"   
   
สรุปข่าว ย้าย ผู้การไก่     
   
ติดดาบปลายปืน'ดาว์พงษ์'ปราบ'แป๊ะเจี๊ยะ   
   
ร้องสอบเส้นทางการเงิน "บ.ไร่ส้มฯ-สรยุทธ"....
   
รร.สบช่องรีดแป๊ะเจี๊ยะผ่าน"เงินบำรุง    
   
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้นยื่นหนังสือ ป.ป.ช.   
 
   
   
   
 
ฟังด่วน!"ธนาคารน้ำใต้ดิน" แก้ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ใช้เงินน้อย-ใช้ทฤษฏีหลักฟิสิกส์
โดยผู้เชี่ยวชาญ พันเอก(พิเศษ) ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ รอง ผบ.มทบ.22
และ อดีต สมาชิก สปช,สปท
 
 
 
รายการ คนดีมีสาระ "ทำไมถึงกล้าชน กับปัญหาคอรับชั่น ทุกวงการ
โดยอาจารย์เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

 

 

 

 

พลตรีธนศักดิ์ มิตรภานนท์
ประธานกรรมการ ภตช.

 
 
 
 
รายการ
"คุยรอบด้านเพื่อบ้านเมือง"
ทุกวันอาทิตย์
เวลา 20.00 - 21.00 น.
 
 
 จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.)
เลขที่ 59/23 ชั้น 2 หมู่ที่ 2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 062-6383653 
Email:nacnthai@hotmail.com