เอกสารแนบการสมัครสมาชิก ประเภทต่างๆ มีดังนี้


  1.ใบสมัครสมาชิก ภตช
 
ใบสมัครสมาชิก ภตช.ประเภทกิตติมศักดิ์
ใบสมัครสมาชิก ภตช. ประเภท สมาชิกนิติบุคคลตลอดชีพ
ใบสมัครสมาชิก ภตช. ประเภท สมาชิกนิติบุคคลรายปี
ใบสมัครสมาชิก ภตช. ประเภท บุคคลธรรมดาตลอดชีพ
ใบสมัครสมาชิก ภตช. ประเภท บุคคลธรรมดารายปี
ใบสมัครสมาชิก ประเภท เยาวชนธรรมดารายปี
  2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 
3.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนารับรองสำเนาถูกต้อง
 
4. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก ตามประเภทต่างๆ
 
5.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
   
1.ค่าสมัครโอนมาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางซื่อ บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ เลขบัญชี 132-471-8756
เมื่อโอนเงินแล้วส่งสลิปมาที่แฟ็ก 02-961-0940
 

2.ส่งเอกสารมาที่

สำนักงานคณะกรรมการ
ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ
อาคาร 445 ชั้น 6 ถนน บอน์ดสตีท ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
www.anti-corruptionnetwork.com
E-mail : nacnthai@hotmail.com
โทร 02-961-0940 โทรสาร 02-961-0940
มือถือ 087-024-1794,090-912-0375