แถลงการณ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ( ภตช. )ฉบับที่ ๒
เรื่อง จุดยืนและภารกิจของภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ( ภตช. )

 
                ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ ( ภตช. ) เป็นองค์กรของภาคประชาชนจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความโปร่งใสเป็นธรรมให้แก่สังคม
ซึ่งได้ดำเนินงานขับเคลื่อนในการตรวจสอบ และเดินหน้าเปิดโปงพฤติกรรมการฉ้อราษฏร์บังหลวง การเอารัดเปรียบในสังคมตั้งแต่ ปีพ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา
ซึ่งล่าสุดได้แฉพฤติกรรมพฤติกรรมการ “ไซฟ่อนเงินของนักการเมืองที่เกาะฮ่องกง “ ซึ่งทำให้สังคมไทยได้รับรู้ความเป็นจริง จนเกิดเป็นกระแสให้เกิดการ
วิพากวิจารณ์นักการเมือง และเป็นผลทำให้นักการเมืองที่ถูกเปิดเผยรายชื่อเป็นอักษรย่อร้อนตัว นับเป็นคุณูปการต่อบ้านเมืองและเป็นแบบอย่าง
ให้ประชาชนเกิดความกล้าหาญที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ( ภตช. )
จึงขอ แถลงการณ์จุดยืนว่าเราเป็นองค์กรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ภตช.ทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติบ้านเมืองส่วนรวมเท่านั้น
 
                ตามที่ปรากฎเป็นข่าวที่มีการกล่าวหาพาดพิงและพยายามลดความน่าเชื่อถือ และสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ ภตช. ดังนั้น
คณะกรรมการจึงมีมติร่วมกัน ดังนี้
 
               ๑. กรณี การฟอกเงินหรือไซฟ่อนเงินที่เกาะฮ่องกง ที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขาธิการ ภตช. ( นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ )
และคณะทำงานด้านกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงและดำเนินการส่งข้อมูลหลักฐานและประสานงานกับหน่วยงานเพื่อดำเนินการเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
               ๒. ภตช.ขอให้นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของภาครัฐที่มีอำนาจโดยตรงดำเนินตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ตรงไปตรงมา เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมือง โดยเร่งด่วน
               ๓. ผลงานของ ภตช. ที่ผ่านมาดังกล่าว ทำให้นักการเมือง และข้าราชการ ตลอดจนพ่อค้านายทุนที่มีพฤติกรรม โกงกินได้รับความ
เสียหายเป็นอย่างมาก จึงมีความพยายามที่จะทำลายความน่าเชื่อถือองค์กร ภตช. เพื่อที่หยุดการตรวจสอบการทุจริตที่ภตช.เข้าไปตรวจสอบกว่า
๑๐๐ โครงการทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ
               ๔. เรื่องเร่งด่วน ภตช.กำลังดำเนินการตรวจสอบ
                   ๔.๑ เรื่องโครงการทุจริตงบบูรณาการน้ำท่วม วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ แสนล้านบาท จำนวน ๒,๔๗๙ โครงการที่พบว่ามีการทุจริต
จำนวนเงินกว่า ๗๐,๐๐๐ หมื่นล้านบาท
                   ๔.๒ เรื่องโครงการรับจำนำข้าว วงเงินงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ แสนล้าน
                   ๔.๓ เรื่องการโกงภาษีรถยนตร์หรูนำเข้าจากต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ทำให้รัฐสูญเสียรายได้กว่า ๕๐,๐๐๐ หมื่นล้านบาท ฯลฯ
                ๕. ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง พันโทแพทย์หญิง กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ทำหน้าที่รักษาการประธาน ภตช.

                ฉะนั้น คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ขอแถลงจุดยืนต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ภตช.จะยืนหยัดเดินหน้า
ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นในทุกระดับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองต่อไป

                 จึงแถลงการณ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ( ภตช. )
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕